Komenda hufca

hm. Dobromir Gierańczyk – komendant hufca

– organizuje pracę komendy hufca i kieruje jej pracą,
– kieruje bieżącą działalnością hufca (planowanie, organizacja zasobów, wsparcie, nadzór),
– reprezentuje hufiec,
– wydaje rozkazy,
– prowadzi gospodarkę finansową hufca przy pomocy skarbnika hufca,
– współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego i partnerami,
– sprawuje nadzór nad obszarem promocji i informacji,
– sprawuje nadzór nad obszarem współpracy międzynarodowej.

dobromir.gieranczyk@zhp.net.pl
tel. 530-903-709

pwd. Sławomir Kołaciński – skarbnik hufca, z-ca komendanta

– odpowiada za celowość wydatków hufca,
– zatwierdza część finansową przedsięwzięć hufca,
– nadzoruje płatności składek członkowskich,
– pozyskuje środki,
– nadzoruje miesięczne rozliczenia finansowe hufca,
– tworzy ofertę wypoczynku na bazach Hufca,
– prowadzi negocjacje z kontrahentami i przygotowuje umowy dla nich,
– dba o dobre relacje z władzami samorządowymi na terenie baz.

slawomir.kolacinski@zhp.net.pl

hm. Ewa Wolniak – zastępca komendanta ds. programu i pracy z kadrą

– opracowanie, realizacja i podsumowanie programów pracy hufca,
– koordynacja i nadzór nad kampanią bohater,
– koordynacja i nadzór nad przedsięwzięciami programowymi,
– zatwierdza plany pracy drużyn i ocena ich realizację,
– organizuje wsparcie metodyczne dla drużynowych,
– współpracuje i nadzoruje pracę zespołów instruktorskich (namiestnictwa, zespoły metodyczne, zespoły specjalnościowe, kapelan, Nieprzetarty Szlak, ruchy programowo-metodyczne),
– promuje propozycje programowe chorągwi oraz GK ZHP,
– planowanie i realizacja pozyskiwania kadry, szczególnie do funkcji drużynowych,
– współpracuje i nadzoruje pracę zespołów instruktorskich (KSI),
– nadzoruje, ocenia i wspiera pracę komendantów szczepów, związków drużyn i kręgów Instruktorskich,
– koordynuje i nadzoruje imprezy dla namiestników i szefów zespołów,
– kształtuje ścieżki rozwoju instruktorskiego kadry hufca,
– aktywizacja dorosłej kadry instruktorskiej hufca,
– dba o nagradzanie kadry,
– dba o motywacje drużynowych i komendantów szczepów,
– prowadzenie indywidualnych rozmów z drużynowymi (monitoring).

ewa.wolniak@zhp.net.pl

pwd. Monika Filipiak-Dederska – członek komendy ds. pozyskiwania środków

– pozyskuje środki,
– nadzoruje rozliczanie finansowe dotacji,
– odpowiada za stronę prawna pozyskiwania środków,
– nadzoruje kampanię 1%,
– odpowiada za rozliczenie 1%.

monika.filipiak-dederska@zhp.net.pl

phm. Agata Rzeźnicka – członek komendy, szef biura hufca

– koordynuje i nadzoruje organizację letniego i zimowego wypoczynku,
– nadzoruje terminowe zatwierdzenie i rozliczenie jednostek HALiZ,
– prowadzi i gromadzi dokumentację formalno-prawną wypoczynku,
– organizacja spotkań przygotowujących kadrę do HALIZ,
– nadzór i prowadzenie pracy biura KH,
– prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja dokumentacji KH,
– sporządzanie dokumentów ( rozkazy, uchwały, protokoły, opinie itp.),
– opracowanie planu dyżurów KH,
– prowadzenie kartotek instruktorskich,
– zatwierdzanie dokumentacji formalno-organizacyjnej przedsięwzięć hufca,
– odpowiada za dostarczanie dokumentacji do KCh i GK.

agata.rzeznicka@zhp.net.pl
piotrkowtrybunalski@zhp.pl

phm. Olga Cieplucha – członek komendy ds. kształcenia

– opracowanie, realizacja i podsumowanie planu kształcenia hufca,
– koordynacja i nadzór nad przedsięwzięciami kształceniowymi,
– współpracuje i nadzoruje pracę zespołów instruktorskich (ZKK),
– zatwierdza formy szkoleniowe,
– organizuje szkolenia z Ochrony Danych Osobowych,
– współpraca z ZKK/CHSI chorągwi.

olga.cieplucha@zhp.net.pl

phm. Kacper Rogaliński – członek komendy ds. finansów

– tworzy roczne sprawozdanie finansowe,
– nadzoruje płatności składek członkowskich,
– nadzoruje organizowane akcje zarobkowe,
– odpowiada za rozliczenie 1%,
– odpowiada za rozliczenie składek,
– odpowiada za rozliczenie zbiórek publicznych.

kacper.rogalinski@zhp.net.pl

pwd. Adam Dederski – członek komendy ds. majątku

– pozyskiwanie sprzętu,
– nadzoruje prowadzenie rejestru sprzętu,
– nadzoruje dokumentacja wypożyczenia sprzętu,
– inwentaryzację hufca, magazynu, baz,
– sporządzanie planów zakupów i remontów,
– realizacja wychowania gospodarczego dla kadry,
– nadzór nad szkoleniami kwatermistrzowskimi,
– nadzór nad majątkiem hufca,
– prowadzenie ksiąg inwentarzowych hufca.